Dla przedsiębiorców

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

Informacja o sposobie uzyskania zezwolenia.
Wniosek.
Oświadczenie do wniosku.

*****

W związku z nowymi obowiązkami nałożonymi na podmioty prowadzące działalność  gospodarczą w odniesieniu do gospodarowania odpadami w tym:

  • znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
  • ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
  • rejestracją w bazie danych o odpadach (BDO),

Zakład Usług Komunalnych w Babimoście udostępnia wykaz firm prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów na terenie Gminy Babimost

*****

Rejestr działalności regulowanej

*****

INFORMACJE O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE, MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW, POZIOMACH RECYKLINGU, PSZOK-u, ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, ADRESACH ZBIERANIA ODPADÓW Z GOSPODARSTW ROLNYCH