Partnerstwo

Rok 2020

Polsko-niemieckie warsztaty- metody zarządzania Zakładami Komunalnymi oraz nowoczesne metody usuwania awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Polsce i w Niemczech

W dniach od 09.10.2020 do 11.10.2020 odbył się transgraniczny projekt pn. Polsko-niemieckie warsztaty- metody zarządzania Zakładami Komunalnymi oraz nowoczesne metody usuwania awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Polsce i w Niemczech. W warsztatach uczestniczyli pracownicy partnerskich zakładów komunalnych z Polski i Niemiec tj. Zakładu Usług Komunalnych w Babimoście oraz SWAZ- Spremberger Wasser und Abwasserzweckverband w Spremberg.
Zakłady komunalne są odpowiedzialne za gospodarkę wodną i ściekową w swoich gminach. Aby te procesy przebiegały sprawnie niezbędna jest wymiana doświadczeń oraz szkolenia pracowników. Odpowiednią wiedzę pracownicy zakładów zdobywają w trakcie seminarium co korzystnie wpływa na poprawę życia mieszkańców gmin.
Projekt odbywał się podczas trzydniowego weekendowego seminarium (piątek, sobota, niedziela).
Celem projektu było wzmocnienie transgranicznej współpracy zakładów komunalnych, pracowników oraz obywateli obsługiwanych przez zakłady komunalne w Polsce i Niemczech. Projekt miał na celu zapoznanie polskich i niemieckich uczestników z metodami zarządzania zakładami komunalnymi oraz metodami usuwania awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Polsce i Niemczech.
Seminarium dotyczyło zapoznania się z metodami zarządzania zakładami komunalnymi oraz metodami usuwania awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Polsce i Niemczech, a w szczególności:

  • procesu zarządzania zakładami,
  • poznanie struktur organizacyjnych i sposobu finansowania Zakładów,
  • przedstawienie koncepcji rozwoju Zakładów,
  • prowadzonej gospodarki wodnej i ściekowej w Polsce i Niemczech,
  • zapoznanie z metodami usuwania awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Polsce i Niemczech,
  • wizyty w oczyszczalni ścieków w Babimoście,
  • wizyty w stacji uzdatniania wody w Kolesinie.

Współpraca pomiędzy zakładami komunalnymi rozwija się od 2012 roku, natomiast porozumienie o współpracy zostało zawarte 4 lipca 2015 roku. Jako podsumowanie projektu został wspólnie przygotowany i wydany w języku polskim i niemieckim folder informacyjny.
Projekt był realizowany i współfinansowany w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Rok 2019

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 111.jpg

Odwiedziny delegacji z Zakładu Usług Komunalnych w Babimoście w ramach współpracy międzynarodowej w zakładzie Spremberger Wasser-und Abwasserzweckverband SWAZ w Sprembergu.

W dniach 06.09 – 08.09.2019 r. w Spremberg, w ramach projektu „Wyzwania związane ze zmianami strukturalnymi w Niemczech (Łużyce) i w Polsce oraz ich wpływ na przyszłe funkcjonowanie zakładów wodno-kanalizacyjnych w Sprembergu i Babimoście” odbyły się warsztaty partnerskich zakładów komunalnych z Babimostu i Sprembergu. Była to kontynuacja długotrwałej współpracy polsko-niemieckiej pomiędzy naszymi zakładami. Po raz pierwszy zakład SWAZ wykorzystał w tym roku fundusze unijne Euroregionu „Sprwa-Nysa-Bóbr”.

27 uczestników uczestniczyło w trzydniowym seminarium. Okazało się, że zmiany strukturalne dotykają zarówno Polskę, jak i Niemcy, ale dotyczą innych problemów. Problemy te zostały szeroko omówione w ramach wymiany doświadczeń. W niedzielę 08.09.2019 r. odbył się punkt kulminacyjny seminarium. Uczestniczyła w nim pani Herntier, burmistrz Spremberga, która przedstawiła uczestnikom seminarium konsekwencje dla regionu wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego. Energia ta ma zostać zastąpiona energią wytwarzaną przez Odnawialne Źródła Energii na Łużycach do 2038 r. To wymusi zmiany strukturalne w regionie. Poinformowała o swojej pracy przy projekcie „Project Referenzkraftwerk Lausitz”, który zakłada wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w elektrowni wodorowej. Zostanie on zbudowany na terenie przemysłowym „Schwarze Pumpe”.

Oprócz wykładu technicznego, odwiedzono zmodernizowaną stację uzdatniania wody w Döbern. Zwiedzono kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego, zapoznano się ze stanem lokalnej flory i fauny na terenach pokopalnianych. W ramach integracji były kręgle i wizyta na festiwalu w Forst. Warsztaty należy uznać za bardzo udane i wnoszące wiele nowych wiadomości dla partnerskich zakładów. Forst. Warsztaty należy uznać za bardzo udane i wnoszące wiele nowych wiadomości dla partnerskich zakładów.