Odpady

Zawiadomienie o zmianach sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Babimost

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/237/22 z dnia 30 marca 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Babimost oraz Uchwały Nr XXVI/238/22 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zawiadamiam, iż od 1 maja 2022 r. zmianie uległ sposób odbioru odpadów komunalnych bioodpadów w postaci usuniętych chwastów, liści, skoszonej trawy, gałęzi drzew i krzewów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów i parków, które to odpady należy gromadzić w przydomowych kompostownikach lub przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Babimoście przy oczyszczalni ścieków. Tego typu odpady nie będą już zatem odbierane z nieruchomości lecz winny być gromadzone w przydomowych kompostownikach lub samodzielnie przekazywane przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Babimoście w następujących dniach: we wtorki od godz. 10.00 do godz. 16.00 oraz w soboty od godz. 9.00 do godz. 14.00.

          Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi którzy posiadają kompostownik i kompostują bioodpady na przydomowym kompostowniku nadal zwolnieni są z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8 zł.

POUCZENIE

  • Niniejsze zawiadomienie, zgodnie z art. 6m ust 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2019.1438 ze zm.).
  • Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określa się roczną stawkę opłaty podwyższonej.

****************************************************

Z uwagi na podjęte działania ochronne w walce z koronawirusem Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Babimoście informuje, że od dnia 16.03.2020 r. pojawią się utrudnienia związane z bezpośrednią obsługą interesantów w Zakładzie Usług Komunalnych w Babimoście. W związku z tym apeluje się o ograniczanie wizyt do niezbędnego minimum. Wiele spraw można załatwić listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także telefonicznie.

Nr tel.: 68 351 2177

E-mail: odpady@zukbabimost.pl

Zakład Usług Komunalnych w Babimoście informuje, iż od 1. września 2019 roku obowiązują nowe numery indywidualnych kont bankowych za gospodarowanie odpadami komunalnymi – śmieci.

KONTAKT

Zakład Usług Komunalnych w Babimoście
ul. Wolsztyńska 7
66-110 Babimost
Tel.: 68 351 21 77
E-mail: odpady@zukbabimost.pl

Zakład czynny:
Poniedziałek – Piątek     700 – 1500

TERMINY OPŁAT

Nieruchomości zamieszkałe:

Opłatę należy wpłacać, bez wezwania, gotówką w Banku Spółdzielczym Siedlec O/Babimost lub w formie przelewu elektronicznego w następujących terminach:

kwartał I – do dnia 31 marca,
kwartał II – do dnia 30 czerwca,
kwartał III – do dnia 30 września,
kwartał IV – do dnia 31 grudnia.

Nieruchomości niezamieszkałe – domki letniskowe/nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe:
Opłatę ryczałtową należy wpłacać, bez wezwania, gotówką w Banku Spółdzielczym Siedlec O/Babimost lub w formie przelewu elektronicznego za rok, w terminie do 31. maja danego roku.

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI

Nieruchomości zamieszkałe:

  1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 30,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  2. Ustala się stawkę podwyższoną w wysokości czterokrotność opłaty podstawowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 120,00 zł miesięcznie od osoby.
  3. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy posiadają kompostownik i kompostują odpady komunalne biodegradowalne i odpady zielone na przydomowym kompostowniku w wysokości 8,00 zł miesięcznie od nieruchomości.

Nieruchomości niezamieszkałe – domki letniskowe/nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe stawka ryczałtowa wynosi 206,00 zł rocznie. Ustala się stawkę podwyższoną w wysokości czterokrotność opłaty podstawowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 824,00 zł.

Kiedy należy złożyć deklarację?

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych (ilość osób, adres korespondencyjny, sposób zbierania odpadów selektywny/zmieszany) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Gdzie składać deklarację?

osobiście lub pocztą na adres:
Zakład Usług Komunalnych w Babimoście
ul. Wolsztyńska 7
66-110 Babimost

NOWE!!! Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych obowiązujące w 2023 roku

INFORMACJE O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE, MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW, POZIOMACH RECYKLINGU, PSZOK-u, ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, ADRESACH ZBIERANIA ODPADÓW Z GOSPODARSTW ROLNYCH ZA 2020 ROK

Przeterminowane leki

Przeterminowane leki – mieszkańcy będą mogli przekazywać do pojemników zlokalizowanych w następujących miejscach.

Apteka ELIKSIR – ul. Lotnicza 1, 66-110 Babimost;
Apteka MODERNA – ul. Gagarina 18, 66-110 Babimost;
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów – ul. Kargowska (przy oczyszczalni ścieków).

Zużyte baterie
Baterie – mieszkańcy będą mogli przekazywać do pojemników zlokalizowanych w następujących miejscach:

Urząd Miejski w Babimoście, ul. Rynek 3;
Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku, ul. Szkolna 15;
Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych, Podmokle Małe 30;
Zespół Szkół w Babimoście, ul. Żwirki i Wigury 3;
Niepubliczne Przedszkole Pod Muchomorkiem w Babimoście, ul. Konstytucji 3 Maja 5;
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Babimoście.

Rejestr działalności regulowanej