Odpady

Aplikacja „Moje odpady”

 • Coraz większy nacisk kładzie się na ochronę środowiska i segregację odpadów. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 35% wagowo za 2023 rok i aż 45% za rok 2024! .
 • W związku z powyższym, Zakład Usług Komunalnych w Babimoście udostępnia bezpłatną aplikację MOJE ODPADY dla wszystkich mieszkańców Gminy Babimost z podziałem na miejscowości, aby podnieść poziom wiedzy na temat segregacji odpadów.
 • Aplikację wystarczy bezpłatnie zainstalować poprzez ściągniecie jej ze sklepu internetowego i wybranie odpowiedniej miejscowości. Po uruchomieniu aplikacji na telefonie, w celu wyświetlenia aktualnego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, należy wybrać z listy interesującą nas miejscowość następnie kliknąć przycisk „Przejdź do harmonogramu”.
 • Aplikacja Moje odpady
 • Informacja o aplikacji

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
Urząd Miejski w Babimoście informuje producentów rolnych o możliwości pozbycia się odpadów powstałych w gospodarstwach rolnych. Firma P. H. U. Jarosław Ceglarek, Kuźnica Zbąska 52, 64-308 Kuźnica Zbąska przyjmuje odpady czyste w następującym asortymencie:

nieodpłatnie:

 • beczki plastikowe,
 • skrzynki plastikowe,
 • wiadra plastikowe,
 • pojemniki plastikowe po środkach ochrony roślin i olejach,
 • folie z bel po sianokiszonce,
 • worki po nawozach,
 • big-bagi.
  za opłatą:
 • folie czarne i białe po kiszonkach z pryzm,
 • siatka z bel,
 • sznurek do pras.
  Każdorazowy odbiór poprodukcyjnych odpadów należy uzgodnić telefonicznie z właścicielem, co najmniej 1 godz. przed dostawą pod nr tel. 663 332 503

****************************************************

Zawiadomienie o zmianach sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Babimost

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/237/22 z dnia 30 marca 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Babimost oraz Uchwały Nr XXVI/238/22 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zawiadamiam, iż od 1 maja 2022 r. zmianie uległ sposób odbioru odpadów komunalnych bioodpadów w postaci usuniętych chwastów, liści, skoszonej trawy, gałęzi drzew i krzewów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów i parków, które to odpady należy gromadzić w przydomowych kompostownikach lub przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Babimoście przy oczyszczalni ścieków. Tego typu odpady nie będą już zatem odbierane z nieruchomości lecz winny być gromadzone w przydomowych kompostownikach lub samodzielnie przekazywane przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Babimoście w następujących dniach: we wtorki od godz. 10.00 do godz. 16.00 oraz w soboty od godz. 9.00 do godz. 14.00.

          Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi którzy posiadają kompostownik i kompostują bioodpady na przydomowym kompostowniku nadal zwolnieni są z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8 zł.

POUCZENIE

 • Niniejsze zawiadomienie, zgodnie z art. 6m ust 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2019.1438 ze zm.).
 • Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określa się roczną stawkę opłaty podwyższonej.

****************************************************

KONTAKT

Zakład Usług Komunalnych w Babimoście
ul. Wolsztyńska 7
66-110 Babimost
Tel.: 68 351 21 77
E-mail: odpady@zukbabimost.pl

Zakład czynny:
Poniedziałek – Piątek     700 – 1500

****************************************************

TERMINY OPŁAT

Nieruchomości zamieszkałe:

Opłatę należy wpłacać, bez wezwania, na indywidualny numer rachunku bankowego w następujących terminach:

kwartał I – do dnia 31 marca,
kwartał II – do dnia 30 czerwca,
kwartał III – do dnia 30 września,
kwartał IV – do dnia 31 grudnia.

Nieruchomości niezamieszkałe – domki letniskowe/nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe:
Opłatę należy wpłacać, bez wezwania, na indywidualny numer rachunku bankowego w następującym terminie:
do 31. maja danego roku.

****************************************************

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI

Nieruchomości zamieszkałe:

 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi 36,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 2. Stawka podwyższona w wysokości czterokrotność opłaty podstawowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 144,00 zł miesięcznie od osoby.
 3. Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy posiadają kompostownik i kompostują odpady komunalne biodegradowalne i odpady zielone na przydomowym kompostowniku wynosi 8,00 zł miesięcznie od nieruchomości.

Nieruchomości niezamieszkałe – domki letniskowe/nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe stawka ryczałtowa wynosi 224,00 zł rocznie. Ustala się stawkę podwyższoną w wysokości czterokrotność opłaty podstawowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 896,00 zł.

****************************************************

DEKLARACJA

Kiedy należy złożyć deklarację?

Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych kolejne deklaracje właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Gdzie składać deklarację?

osobiście lub pocztą na adres:
Zakład Usług Komunalnych w Babimoście
ul. Wolsztyńska 7
66-110 Babimost

****************************************************

INFORMACJE O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE

****************************************************

Przeterminowane leki

Przeterminowane leki mieszkańcy mogą przekazywać do pojemników zlokalizowanych w następujących miejscach.

Apteka DOZ – ul. Lotnicza 1, 66-110 Babimost;
Apteka MODERNA – ul. Gagarina 18, 66-110 Babimost;
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – ul. Kargowska (przy oczyszczalni ścieków).

****************************************************

Zużyte baterie
Baterie mieszkańcy mogą przekazywać do pojemników zlokalizowanych w następujących miejscach:

Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku, ul. Szkolna 15;
Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych, Podmokle Małe 30;
Zespół Szkół w Babimoście, ul. Żwirki i Wigury 3;
Przedszkole Publiczne w Podmoklach Wielkich;
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Babimoście.