Odpady

UWAGA!!! Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Babimoście (PSZOK) w miesiącu styczniu 2021 roku jest nieczynny.

UWAGA !!!

Z uwagi na podjęte działania ochronne w walce z koronawirusem Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Babimoście informuje, że od dnia 16.03.2020 r. pojawią się utrudnienia związane z bezpośrednią obsługą interesantów w Zakładzie Usług Komunalnych w Babimoście. W związku z tym apeluje się o ograniczanie wizyt do niezbędnego minimum. Wiele spraw można załatwić listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także telefonicznie.

Nr tel.: 68 351 2177

E-mail: odpady@zukbabimost.pl

UWAGA!!!
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U.2019. poz. 2010) od 1 kwietnia wchodzi ustawowy obowiązek segregacji odpadów komunalnych. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych zarządcy nieruchomości, na których są zbierane odpady w sposób zmieszany, zobowiązani są do złożenia deklaracji zmieniającej sposób gromadzenia odpadów na SELEKTYWNY w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2020 r. Deklarację można złożyć osobiście lub pocztą na adres: Zakład Usług Komunalnych w Babimoście, ul. Wolsztyńska 7, 66-110 Babimost. Druki deklaracji wraz z klauzulą informacyjną dostępne są na stronie
http://www.zukbabimost.pl/do-pobrania/

Zakład Usług Komunalnych w Babimoście informuje, iż od 1. września 2019 roku obowiązują nowe numery indywidualnych kont bankowych za gospodarowanie odpadami komunalnymi – śmieci.

KONTAKT

Zakład Usług Komunalnych w Babimoście
ul. Wolsztyńska 7
66-110 Babimost
Tel.: 68 351 21 77
E-mail: odpady@zukbabimost.pl

Zakład czynny:
Poniedziałek – Piątek     700 – 1500

TERMINY OPŁAT

Nieruchomości zamieszkałe:

Opłatę należy wpłacać, bez wezwania, gotówką w Banku Spółdzielczym Siedlec O/Babimost lub w formie przelewu elektronicznego w następujących terminach:

kwartał I – do dnia 31 marca,
kwartał II – do dnia 30 czerwca,
kwartał III – do dnia 30 września,
kwartał IV – do dnia 31 grudnia.

Nieruchomości niezamieszkałe – domki letniskowe/nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe:
Opłatę ryczałtową należy wpłacać, bez wezwania, gotówką w Banku Spółdzielczym Siedlec O/Babimost lub w formie przelewu elektronicznego za rok, w terminie do 31. maja 2020 r.

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI

Nieruchomości zamieszkałe:

  1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 30,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  2. Ustala się stawkę podwyższoną w wysokości czterokrotność opłaty podstawowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 120,00 zł miesięcznie od osoby.
  3. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy posiadają kompostownik i kompostują odpady komunalne biodegradowalne i odpady zielone na przydomowym kompostowniku w wysokości 8,00 zł miesięcznie od nieruchomości.

Nieruchomości niezamieszkałe – domki letniskowe/nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe stawka ryczałtowa wynosi 181,00 zł rocznie. Ustala się stawkę podwyższoną w wysokości czterokrotność opłaty podstawowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 724,00 zł.

Kiedy należy złożyć deklarację?

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych (ilość osób, adres korespondencyjny, sposób zbierania odpadów selektywny/zmieszany) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Gdzie składać deklarację?

osobiście lub pocztą na adres:
Zakład Usług Komunalnych w Babimoście
ul. Wolsztyńska 7
66-110 Babimost

NOWE!!! Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych obowiązujące w 2022 roku

INFORMACJE O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE, MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW, POZIOMACH RECYKLINGU, PSZOK-u, ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, ADRESACH ZBIERANIA ODPADÓW Z GOSPODARSTW ROLNYCH ZA 2020 ROK

Przeterminowane leki

Przeterminowane leki – mieszkańcy będą mogli przekazywać do pojemników zlokalizowanych w następujących miejscach.

Apteka ELIKSIR – ul. Lotnicza 1, 66-110 Babimost;
Apteka MODERNA – ul. Gagarina 18, 66-110 Babimost;
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów – ul. Kargowska (przy oczyszczalni ścieków).

Zużyte baterie
Baterie – mieszkańcy będą mogli przekazywać do pojemników zlokalizowanych w następujących miejscach:

Urząd Miejski w Babimoście, ul. Rynek 3;
Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku, ul. Szkolna 15;
Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych, Podmokle Małe 30;
Zespół Szkół w Babimoście, ul. Żwirki i Wigury 3;
Niepubliczne Przedszkole Pod Muchomorkiem w Babimoście, ul. Konstytucji 3 Maja 5;
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Babimoście.