Obowiązujące stawki

Nieruchomości zamieszkałe:

  1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 30,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  2. Ustala się stawkę podwyższoną w wysokości czterokrotności opłaty podstawowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 120,00 zł miesięcznie.
  3. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy posiadają kompostownik i kompostują odpady komunalne biodegradowalne i odpady zielone na przydomowym kompostowniku w wysokości 8,00 zł na miesiąc od nieruchomości.

Nieruchomości niezamieszkałe – domki letniskowe/nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe stawka ryczałtowa wynosi 191,00 zł rocznie. Ustala się stawkę podwyższoną w wysokości czterokrotności opłaty podstawowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 764,00 zł.