Obowiązujące stawki

Nieruchomości zamieszkałe:

  1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi 36,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  2. Stawkę podwyższona w wysokości czterokrotności opłaty podstawowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 144,00 zł miesięcznie.
  3. Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy posiadają kompostownik i kompostują odpady komunalne biodegradowalne i odpady zielone na przydomowym kompostowniku wynosi 8,00 zł na miesiąc od nieruchomości.

Nieruchomości niezamieszkałe – domki letniskowe/nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe stawka ryczałtowa wynosi 224,00 zł rocznie. Ustala się stawkę podwyższoną w wysokości czterokrotności opłaty podstawowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 896,00 zł.