PSZOK

PSZOK

Mieszkańcy gminy Babimost mogą nieodpłatnie, po okazaniu dokumentu tożsamości dostarczyć do PSZOK-u posegregowane odpady.

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Babimoście

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwane dalej „PSZOK”.

 1. PSZOK znajduje się w Babimoście przy ul. Kargowskiej (przy oczyszczalni ścieków).
 2. PSZOK w Babimoście jest czynny:

Wtorek – 1000 – 1600                         Sobota – 900 – 1400

 • PSZOK przyjmuje nieodpłatnie posegregowane, właściwie zabezpieczone odpady komunalne wytworzone i dostarczone przez mieszkańców Gminy Babimost, pochodzące z gospodarstw domowych.
 • Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane są po każdorazowym okazaniu dokumentu tożsamości.
 • W PSZOK przyjmowane są:
 • papier i tektura – gazety, czasopisma, książki, katalogi, prospekty, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny, biurowy, kartony i tektura oraz zrobione z nich opakowania;
 • metale – puszki po napojach, konserwach, złom żelazny oraz złom metali kolorowych np. zabawki, narzędzia, kapsle;
 • tworzywa sztuczne – puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach np. typu PET, puste butelki plastikowe po kosmetykach i chemii gospodarczej, plastikowe zakrętki, czyste folie, reklamówki i worki;
 • szkło – butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane, opakowania po kosmetykach – bez zawartości i nakrętek;
 • odpady ulegające biodegradacji – gałęzie i drzewa rozdrobnione (np. przez rębak), trawa, liście;
 • odpady kuchenne ulegające biodegradacji – fusy z kawy i herbaty, obierki warzyw i owoców, skorupki jajek, korę drzew, kawałki nieimpregnowanego drewna. Nie można wrzucać: kości zwierząt, odchodów zwierzęcych, oleju jadalnego, popiołu z węgla, nabiału, tłuszczu, resztek mięsa i ryb, papierosów, artykułów higienicznych, leków, ziemi, kamieni!
 • odzież;
 • tekstylia;
 • zużyte opony – samochodów do 3,5t DMC do 4 szt. rocznie na jedno gospodarstwo domowe;
 • odpady wielkogabarytowe – meble i inne;
 • leki;
 • baterie i akumulatory;
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;
 • farby, tusze, farby drukarskie, lepiszcze i żywice;
 • detergenty;
 • urządzenia zawierające freony;
 • środki ochrony roślin inne niż środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności;
 • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
  i elementów wyposażenia do 3 ton rocznie na jedno gospodarstwo domowe.
 • Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, składu, itp.
 • Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów w nieszczelnych, cieknących opakowaniach;  nieoznaczonych, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet) oraz dostarczonych w sposób niezgodny
  z Regulaminem.
 • Osoby przywożące odpady do PSZOK – u obowiązane są do:
 • przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK,
 • rozładunku w miejscach i w sposób wskazany przez pracowników PSZOK -u,
 • zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia,
 • stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
 • Na teren PSZOK nie są przyjmowane odpady inne niż wymienione w pkt. 5 niniejszego Regulaminu w tym w szczególności:
  •  pozostałości po sortowaniu i odpady zmieszane,
  • zimny popiół,
  • papa, styropian budowlany/elewacyjny, wełna mineralna,
  • części samochodowe,
  • elementy zawierające azbest,
  • odpady przemysłowe oraz z prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej,
  • oraz odpady nie należące do żadnej z powyższych frakcji,
  • wszelkie substancje niebezpieczne w tym toksyczne o każdej klasie toksyczności.
 • Ilość przyjmowanych odpadów z pkt. 5k jest limitowana i wynosi 3 tony/rok z gospodarstwa domowego, przy czym wymaga się wydzielenia gruzu budowlanego od innych odpadów oraz odpadów niebezpiecznych.
 • W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2019 rok.