Jak segregować

Zawiadomienie o zmianach sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Babimost – odpady bio

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/237/22 z dnia 30 marca 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Babimost oraz Uchwały Nr XXVI/238/22 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zawiadamiam, iż od 1 maja 2022 r. zmianie uległ sposób odbioru odpadów komunalnych bioodpadów w postaci usuniętych chwastów, liści, skoszonej trawy, gałęzi drzew i krzewów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów i parków, które to odpady należy gromadzić w przydomowych kompostownikach lub przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Babimoście przy oczyszczalni ścieków. Tego typu odpady nie będą już zatem odbierane z nieruchomości lecz winny być gromadzone w przydomowych kompostownikach lub samodzielnie przekazywane przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Babimoście w następujących dniach: we wtorki od godz. 10.00 do godz. 16.00 oraz w soboty od godz. 9.00 do godz. 14.00.

          Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi którzy posiadają kompostownik i kompostują bioodpady na przydomowym kompostowniku nadal zwolnieni są z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8 zł.

POUCZENIE

  • Niniejsze zawiadomienie, zgodnie z art. 6m ust 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2019.1438 ze zm.).
  • Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określa się roczną stawkę opłaty podwyższonej.

Ulotka bio
Ulotka tworzywa sztuczne i metale
Ulotka papier
Ulotka szkło
Ulotka zmieszane
Ulotka popiół