Zbiorniki bezodpływowe

OGŁOSZENIE GMINA BABIMOST


Burmistrz Babimostu, przypomina wszystkim właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym oraz jednostkom i osobom posiadającym nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, którzy posiadają na nich bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 13 września 1993 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297) tj.: zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy).
Podkreślić należy, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie w trakcie kontroli umów z takimi podmiotami i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Na terenie Gminy Babimost rozpoczynają się czynności kontrolne przeprowadzane przez ZUK w Babimoście, w zakresie przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków ustawowych związanych z przestrzeganiem przepisów dotyczących zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Czynności polegać będą wstępnie na wezwaniu właściciela nieruchomości do przedłożenia :
a) zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz
b) okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat).
Przy czym posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości płynnych /szamba zgodnie z Regulaminem obowiązującym na terenie Gminy Babimost.
Należy przypomnieć, że zgodnie z par 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babimost przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Babimoście NR XII/112/20 z dnia 5 marca 2020 r., zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Babimoście NR XXVI/237/22 z dnia 30 marca 2022 r., właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości nie rzadziej niż raz na kwartał. Ponadto właściciele nieruchomości, którzy nie mają możliwości podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej winni zapewnić gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub odprowadzać te nieczystości do przydomowych oczyszczali ścieków. Urządzenia te powinny posiadać pojemność dostosowaną do potrzeb, w tym do ilości wody zużywanej przez użytkowników, wynikającą z przepisów prawa budowlanego. Nieczystości ciekłe należy wywozić systematycznie na oczyszczalnię ścieków lub do punktu zlewnego bądź unieszkodliwiać zgodnie z przepisami ochrony środowiska nie rzadziej niż raz na kwartał.
W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za ww. usługę.
Usługę wywozu ścieków i osadów ściekowych mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez właściwe organy.
Wykaz przedsiębiorców świadczących usługi w ww. zakresie zawarte są na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych w Babimoście: www.zukbabimost.pl

Wezwanie – wzór

Oświadczenie – wzór