Aktualności

Zawiadomienie o zmianach sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Babimost – odpady bio

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/237/22 z dnia 30 marca 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Babimost oraz Uchwały Nr XXVI/238/22 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zawiadamiam, iż od 1 maja 2022 r. zmianie uległ sposób odbioru odpadów komunalnych bioodpadów w postaci usuniętych chwastów, liści, skoszonej trawy, gałęzi drzew i krzewów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów i parków, które to odpady należy gromadzić w przydomowych kompostownikach lub przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Babimoście przy oczyszczalni ścieków. Tego typu odpady nie będą już zatem odbierane z nieruchomości lecz winny być gromadzone w przydomowych kompostownikach lub samodzielnie przekazywane przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Babimoście w następujących dniach: we wtorki od godz. 10.00 do godz. 16.00 oraz w soboty od godz. 9.00 do godz. 14.00.

          Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi którzy posiadają kompostownik i kompostują bioodpady na przydomowym kompostowniku nadal zwolnieni są z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8 zł.

POUCZENIE

  • Niniejsze zawiadomienie, zgodnie z art. 6m ust 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2019.1438 ze zm.).
  • Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określa się roczną stawkę opłaty podwyższonej.

**************************************

Obowiązujące taryfy na wodę i ścieki

**************************************

NOWE!!! Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych obowiązujące w 2022 roku

Z uwagi na podjęte działania ochronne w walce z koronawirusem Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Babimoście informuje, że od dnia 16.03.2020 r. pojawią się utrudnienia związane z bezpośrednią obsługą interesantów w Zakładzie Usług Komunalnych w Babimoście. W związku z tym apeluje się o ograniczanie wizyt do niezbędnego minimum. Wiele spraw można załatwić listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także telefonicznie.

Nr tel.: 68 351 2177

E-mail: odpady@zukbabimost.pl

UWAGA!!!
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U.2021. poz. 888) wchodzi ustawowy obowiązek segregacji odpadów komunalnych. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych zarządcy nieruchomości, na których są zbierane odpady w sposób zmieszany, zobowiązani są do złożenia deklaracji zmieniającej sposób gromadzenia odpadów na SELEKTYWNY. Deklarację można złożyć osobiście lub pocztą na adres: Zakład Usług Komunalnych w Babimoście, ul. Wolsztyńska 7, 66-110 Babimost. Druki deklaracji wraz z klauzulą informacyjną dostępne są na stronie http://www.zukbabimost.pl/do-pobrania/

**************************************

UWAGA!!! Zakład Usług Komunalnych w Babimoście informuje, iż od 1. września 2019 roku obowiązują nowe numery indywidualnych kont bankowych za gospodarowanie odpadami komunalnymi – śmieci.