Aktualności

Komunikat nr 7/2024 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 12.03.2024 roku w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Kolesin (gm. Babimost) zaopatrującego miejscowości: Kolesin, Janowiec, Nowe Kramsko, Stare Kramsko.

Aplikacja „Moje odpady”

 • Coraz większy nacisk kładzie się na ochronę środowiska i segregację odpadów. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 35% wagowo za 2023 rok i aż 45% za rok 2024! .
 • W związku z powyższym, Zakład Usług Komunalnych w Babimoście udostępnia bezpłatną aplikację MOJE ODPADY dla wszystkich mieszkańców Gminy Babimost z podziałem na miejscowości, aby podnieść poziom wiedzy na temat segregacji odpadów.
 • Aplikację wystarczy bezpłatnie zainstalować poprzez ściągniecie jej ze sklepu internetowego i wybranie odpowiedniej miejscowości. Po uruchomieniu aplikacji na telefonie, w celu wyświetlenia aktualnego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, należy wybrać z listy interesującą nas miejscowość następnie kliknąć przycisk „Przejdź do harmonogramu”.
 • Aplikacja Moje odpady
 • Informacja o aplikacji

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
Urząd Miejski w Babimoście informuje producentów rolnych o możliwości pozbycia się odpadów powstałych w gospodarstwach rolnych. Firma P. H. U. Jarosław Ceglarek, Kuźnica Zbąska 52, 64-308 Kuźnica Zbąska przyjmuje odpady czyste w następującym asortymencie:
• nieodpłatnie

 • beczki plastikowe,
 • skrzynki plastikowe,
 • wiadra plastikowe,
 • pojemniki plastikowe po środkach ochrony roślin i olejach,
 • folie z bel po sianokiszonce,
 • worki po nawozach,
 • big-bagi.
  • za opłatą
 • folie czarne i białe po kiszonkach z pryzm,
 • siatka z bel,
 • sznurek do pras.
  Każdorazowy odbiór poprodukcyjnych odpadów należy uzgodnić telefonicznie z właścicielem, co najmniej 1 godz. przed dostawą pod nr tel. 663 332 503

**************************************

Zawiadomienie o zmianach sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Babimost – odpady bio

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/237/22 z dnia 30 marca 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Babimost oraz Uchwały Nr XXVI/238/22 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zawiadamiam, iż od 1 maja 2022 r. zmianie uległ sposób odbioru odpadów komunalnych bioodpadów w postaci usuniętych chwastów, liści, skoszonej trawy, gałęzi drzew i krzewów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów i parków, które to odpady należy gromadzić w przydomowych kompostownikach lub przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Babimoście przy oczyszczalni ścieków. Tego typu odpady nie będą już zatem odbierane z nieruchomości lecz winny być gromadzone w przydomowych kompostownikach lub samodzielnie przekazywane przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Babimoście w następujących dniach: we wtorki od godz. 10.00 do godz. 16.00 oraz w soboty od godz. 9.00 do godz. 14.00.

          Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi którzy posiadają kompostownik i kompostują bioodpady na przydomowym kompostowniku nadal zwolnieni są z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8 zł.

POUCZENIE

 • Niniejsze zawiadomienie, zgodnie z art. 6m ust 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2019.1438 ze zm.).
 • Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określa się roczną stawkę opłaty podwyższonej.

**************************************

Obowiązujące taryfy na wodę i ścieki

**************************************

NOWE!!! Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych obowiązujące w 2024 roku

Z uwagi na podjęte działania ochronne w walce z koronawirusem Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Babimoście informuje, że od dnia 16.03.2020 r. pojawią się utrudnienia związane z bezpośrednią obsługą interesantów w Zakładzie Usług Komunalnych w Babimoście. W związku z tym apeluje się o ograniczanie wizyt do niezbędnego minimum. Wiele spraw można załatwić listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także telefonicznie.

Nr tel.: 68 351 2177

E-mail: odpady@zukbabimost.pl